Ekonomi

Finansieringsmöjligheter

Banker

Tre av landets fyra storbanker finns etablerade med bankkontor i Kalix centralort. Det är Handelsbanken, Nordea och Swedbank.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

Regionalt stöd
Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifter inom stödområden innebär att du som arbetsgivare får göra ett särskilt avdrag när du beräknar arbetsgivaravgiften för en avgiftspliktig ersättning för arbete som utförts vid ett fast driftställe i ett stödområde.

Bestämmelserna innebär att du får dra av 10 procent av avgiftsunderlaget när du beräknar arbetsgivaravgifterna. För den del av underlaget som du beräknar den lägre arbetsgivaravgiften för ungdomar (personer som vid årets början inte fyllt 26 år) på får du inte sätta ned arbetsgivaravgifterna så att de blir lägre än ålders pensionsavgiften. Avdraget får vara högst 7 100 kr per månad.

I avgiftsunderlaget för avdragsberäkningen får du endast räkna in avgiftspliktig ersättning för arbete vid ett fast driftställe i stödområdet.

Bestämmelserna gäller inte om arbetsgivaren är något av följande:

  • En kommun eller ett landsting-
  • En statlig myndighet eller ett statligt affärsdrivande verk.
  • Ett registrerat trossamfund.

Bestämmelserna gäller inte verksamhet som avser

  • Fiskeri- eller vattenbruksverksamhet eller jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1 till Förordningen om upprättande av Europeiska gemenskapen, (bilaga 1 hittar du i fullversionen av Arbetsmaterialet Masterplan).
  • Transportverksamhet.
Företagsstöd

Att etablera sin verksamhet i Kalix kommun gör det möjligt att söka regionalekonomiskt stöd. I Kalix kommun finns följande möjligheter till stöd.

Regionalt bidrag till företagsutveckling

Bidragets syfte är att främja hållbar tillväxt genom att stödja investeringar som leder till ökad sysselsättning. Stöd utgår med max 50 procent av godkänt stödunderlag inom stödområde A och max 25 procent inom stödområde B. Bidraget är begränsat till 1,2 miljoner kronor under en treårs period.

Mikrobidrag

Stöd lämnas framförallt till nyetablerade företag och utgår till max 60 000 kronor. Kvinnor och ungdomar prioriteras.

Konsultcheck

Främja företagens möjligheter att stärka sin kompetens inom områden där man saknar eller har bristande kompetens. Stöd utgår med max 50 procent av godkända externa kostnader upp till 300 000 kronor.

Kommersiell service

Stöd till dagligvarubutiker, bensinstationer, varubussar och i vissa fall fackhandelsservice i gles- och landsbygdsområden. Stöd kan lämnas i serviceglesa områden men beviljas inte om det finns mer än ett företag med samma verksamhet på orten eller i närheten.

Regionalt investeringsstöd

Kan ges för investeringar av olika slag av verksamheter som bedöms som lönsamma och varaktiga. Kan ges till både mjuka och hårda investeringar. Länsstyrelsen är beslutsinstans för investeringar under 25 miljoner kronor i stödområde A. I övrigt beslutar Tillväxtverket.

Företagsstöd i landsbygdsprogrammet

Nuvarande programperiod är 2007 – 2013. Stödet riktar sig till företag på landsbygden, även fritidsföretagare, utom rennäringsföretag. Maximalt stöd är 50 procent i inlandet och 30 procent vid kusten. Insatser som leder till ökad konkurrenskraft och lönsamhet prioriteras.

Innovationsbidrag

Stöd för nyskapande projekt i tidiga skeden, där nya produkter och tjänster tas fram. Stöd utgår med max 45 procent av godkänt stödunderlag. Bidraget är dock begränsat till 1,2 miljoner kronor under en treårsperiod.

Aktuell bidragsnivå för regionalekonomisktstöd i Kalix kommun

Hela Kalix kommun inklusive Kalix centralort ingår i stödområde A och därmed kan företag och organisationer tilldelas det högsta möjliga bidraget av det regionalpolitiska stödet.

Transportbidrag

Tillverkande företag och vissa exportföretag, som levererar varor av hel- eller halvfabrikat som producerats på orten, har rätt att ansöka om transportbidrag för den del av transporterna som sker inom landets gränser.

Transportbidraget är indelat i två delar, in- och utstransportbidrag, som gäller för företag inom hela Kalix kommun. Uttransportbidraget är på 40% av transportkostnaden, intransportbidraget är på 35% av transportkostnaden. Transporterna måste utföras på en sträcka av minst 401 km för att det ska vara möjligt att få bidraget. Bidrag för export och import från utlandet ges för den del av transporterna som sker inom Sveriges gränser.