Industriområdet Lägret

Fastighet: Kalix 9:70- 71, 5:68 m.fl.

Ägare: Kalix kommun

Detaljplan: Beslutsdatum 26/9 1972 och 18/12 1974.

Egenskaper

Området ligger i östra delen av Kalix centralort, ca 2,2 km från centrum i nära anslutning till
järnvägen och Björkforsvägen. Området är detaljplanelagt för industriändamål och befintliga
byggnader i området har reglerats till antingen 10 meters byggnadshöjd eller 2 våningar.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA
  • Fjärrvärme.
  • Internet: anslutet till Kalixnet som har 100 megabits fiberkabel.

Exploatering: Området är oexploaterat och består av skogsbevuxen råmark.
Areal: Det sammanhängande området precis söder om Järnvägen är ca 6 ha de två mindre områdena på var sida om järnvägsgatan är på ca 0,4 ha vardera.

kalix-lagret

Karta i Google Maps

Visa Lägret på en större karta