Industriområdet Midgård

Fastighet: Kalix 23:2.

Ägare: Kalix kommun.

Detaljplan: beslutsdatum 7/2 2009.

Egenskaper

Området ligger ca 800 meter norr om Kalix centrum och är planlagt för industriändamål.
Planen möjliggör industribyggnader i 2 våningar.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
  • Området är inte anslutet till fjärrvärmenätet men ledningen ligger inte längre bort än att det är möjligt att dra en anslutning till området om behov uppstår.
  • Internet: anslutet till Kalixnet som har 100 megabits fiberkabel.

Exploatering: Området är oexploaterat och består av skogsbevuxen råmark.
Areal: ca 1 ha.

kalix-midgard

Karta i Google Maps

Visa Midgård på en större karta