Karlsborg Gamla sågen

Fastighet: Karlsborg 3:3 m.fl.

Ägare: KIAB, Kalix kommun.

Detaljplan: Beslutsdatum 28/9 1971.

Egenskaper

Området är beläget vid Karlsborgs hamn ca 9 km sydöst om Kalix centrum. Planen möjliggör byggnader för storindustriändamål med byggnadshöjd på upp till 20 m.

Infrastruktur:

      • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
      • Fjärrvärme finns inte i området.
      • Internet: Det bredband som finns i Karlsborg är bara för den kommunala verksamheten. Kalix kommun hyr internet av Scanova / Telia. IT Norrbotten har sin 100 megabits fiberkabel mellan Kalix och Haparanda via Sangis som går längs E4. Det borde vara möjligt att plöja kabel från E4 till Karlsborg längs VA ledningen mellan Kalix och Karlsborg. Schablonkostnad för år 2013 är 500 kronor per meter om kabeln dras under asfalterade vägar. 300 kronor per meter om kabeln kan plöjas ner i marken.

Exploatering: Mycket av marken är ej byggd och har använts som upplagsplats.
Areal: ca 11 ha.
Förorenad mark: Ny verksamhet bör kunna etableras i befintliga lokaler. På grund av att det tidigare förekom lastning och lossning av vägsalt och petroleumprodukter vid kajen så bedöms det finnas föroreningar i mark, grundvatten och sediment på fastigheten Karlsborg 3:3.

kalix-karlsborg-gamla-sagen

Kalix-hamn

Karta i Google Maps

Visa Karlsborg Gamla sågen på en större karta