Masterplan Kalix kommun

Masterplan – industriplan och etableringsplan, Kalix kommun 2013-2025 är en inventering och sammanställning över kommunens industrimark, industrilokaler och Stiftelsen Kalixbos bostäder. Tanken är att Masterplan ska hjälpa kommunen i sitt arbete med utvecklingen av näringslivet och utvecklingen av kommunen i stort.

Kommunens markreserv

Masterplanen redovisar gällande tompriser på kommunens industrimark, priser för olika
internetlösningar samt de aktuella hyrorna som KIAB (Kalix industrihotell AB) har på sina
industri- och kontorslokaler.

Kalix kommun har en förhållandevis god markreserv. Kommunen äger 41,5 ha mark som är
detaljplanelagd för industriändamål. Det framkom under arbetet med inventeringen av
kommunens befintliga och planerade markområden för olika typer av företagsetableringar.

Dessa reserver är fördelade på 6,5 ha mark strax söder om E4 i Töre och 24 ha mark inom
Kalix centralort inklusive Rolfs-Grytnäs, Bredviken, Risön och Karlsborg finns totalt.

Inom två år har kommunen genom sin detaljerade översiktsplan för Kalix centralort säkerställt
att 32 ha mark kan planläggas för olika industri- och etableringsändamål. Av den marken ägs
ca 24 ha av kommunen, resterande markområden ägs av på privata ägare, organisationer och
företag.

Kartor och ritningar

De kartor som har tagits fram över de olika områdena är gjorda i samarbete med kommunens
planingenjör. Kartorna visar vart kommunens marker är belägna.

Karta i Google maps

Visa Kalix kommun Masterplan på en större karta