Om Kalix kommun

Infrastruktur och kommunikationer

Kalix kommun är med sitt geografiska läge där vägarna E10 (Lofoten – Malmfälten – Luleå) och E4 (Haparanda – Helsingborg) möts och mitt emellan Luleå i sydväst och Haparanda och Finland i öster en lämplig etableringsort för både företag och som bostadsort.

Pendlingstiderna till grannkommunerna är ca en timme i varje riktning. För närvarande för diskussioner om att år 2014 starta persontrafik längs Haparandabanan. Då skulle Kalix få mellan 20-45 minuters pendlingstid med tåg till Luleå centrum, Luleå tekniska universitet, regionssjukhuset i Sunderbyn, Boden och Haparanda.

Kommunen har en väl utbyggd infrastruktur vad gäller vägar, järnvägar och sjöfart vilket gör att in- och uttransporter av varor inte är något problem.

Bussförbindelserna med övriga länet och Umeå är väl fungerande med flera dagliga turer i varje riktning.

Kalixnet är Kalix stadsnät vad gäller bredband och levererar 100 megabit fiberkabel till sina kunder. I april 2013 startade en utbyggnad av stadsnätet så att det även omfattar Töre och Morjärv.

Företagsetablering

Kalix kommun har en stor organisation som har till ansvar att sköta kontakterna mellan näringslivet, medborgare och kommunen.

  • Utvecklingsenheten är kommunens koordinator och huvudkontakt med näringslivet.
  • KIAB (Kalix industrihotell AB) har kommunens uppdrag att uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter och erbjuda lokaler för hotellrörelse, tjänste- och serviceföretag, hantverksföretag och industrier.
  • Kommunens mark- och skogsförvaltare ansvarar för kommunens marker och tomte.

Som extern aktör men med mycket samarbete finns Arbetsförmedlingen.

etableraikalix

IT-infrastruktur inom Kalix kommun

Centralorten har en bra IT-infrastruktur i dagsläget som kommer att användas som bas i det nya stadsnätet som skall försörja företag och privatpersoner med åtkomst till denna. Alla större orter skall inom en nära framtid förses med sammanbindande nät för att kunna nå ut med infrastrukturen. De områden som det är svårt att täcka med fiberkabel i den första fasen kommer att förses med trådlösa länknät, Airmux, detta nät når 4 mil från sändaren och är tänkt att täcka in områden som ligger långt utanför de områden som har ett befintlig eller planerat fibernät. Alla tänkta områden som ingår i Masterplanen för Kalix kommun kan försörjas med en uppkoppling på minst 50 Mbit.

Regionalekonomisktstöd

Vad gäller olika former av regionalekonomisktstöd så är hela kommunen inklusive centralorten inom stödområde A. Företag och organisationer kan därför tilldelas det högsta möjliga bidraget av det regionalekonomiska stödet.

Bostadssituationen

Bostadssituationen i kommunen upplevs år 2013 till viss del som ansträngd. På grund av att det råder ett vist underskott på framförallt hyreslägenheter och lägenheter i hus med hiss finns det ingen fungerande flyttkedja. Det leder till att äldre människor tvingas att bo kvar i sina villor allt längre tid då dem inte kan få tag på en passande lägenhet. Då kan inte äldre personer överlåta sina villor till barnfamiljer vilket kan leda till att det en del drar sig för att skaffa barn eller flyttar från kommunen. Kan inte unga familjer få tag på en lämplig villa så kan de inte lämna sin lägenhet som skulle kunna göra det möjligt för en yngre person att flytta ifrån sina föräldrar till sitt första egna boende. Det fanns år 2013 inga ungdomslägenheter i kommunen.

Kommunikationer

2013-01-14 invigdes Norrbotniabanan etapp 1, en järnvägssatsning på 3,5 miljarder kronor som förbinder Kalix med det Finska, Ryska, Svenska och Norska järnvägsnätet. Järnvägen är i första hand byggd för att underlätta, utöka och effektivisera godstransporterna med tåg men det förs diskussioner om persontrafik med möjlig trafikstart 2014.

Det är något fler som arbetspendlar från än till kommunen. 1148 personer arbetspendlar från Kalix kommun till övriga Norrbotten, de flesta pendlar till Luleå men en stor del pendlar till Haparanda och Boden. 787 personer pendlar till Kalix varje dag och då främst till samma kommuner som utpendlingen sker.

hamn-bild2

Sjöfart

Kommunen har två större hamnar, Töre hamn och Karlsborgs hamn, varav den sistnämnda är kopplad till järnvägsnätet som möjliggör godstransporter med tåg direkt till hamnen. Karlsborgs hamn genomgår en stor om och tillbyggnad. Farleden muddras för att tillåta större fartyg med mer och tyngre last, kajen på fabriksområdet rustas upp och byggs ut och stora områden vallas in för lagring av muddermassorna, områden som i framtiden kan bli aktuella för bland annat lagerytor. Läs mer, Östersjöns nordligaste djupham ».

Flygförbindelser

Närmaste flygförbindelse på svenska sidan gränsen är Luleå Airport ca 8 mil från Kalix centralort. Flygplatsen har flera dagliga direktförbindelser med Stockholm Arlanda, Umeå, Sundsvall, Kiruna och Pajala samt direktcharter till stora delar av världen. Avståndet är ungefär detsamma till den närmaste flygplatsen, Kemi-Torneå Airport, på den Finska sidan. Kemi-Torneå Airport har dagliga förbindelser med Helsingfors Vanda Airport men inga till någon svensk flygplats.

Industritomtspriser

Kommunfullmäktige beslutade 2010-05-10 ett enhetligt pris för industrimark i Kalix och Rolfs/Grytnäs och byarna i kommunen. Priserna gäller oavsett om marken är planerad eller oplanerad. Från och med 2011 skall priserna uppräknas varje år med förändringar entreprenadindex E8 litt. 200 okt.

Prislista per m2 för år 2013:
Kalix och Rolfs/Grytnäs: 22,00 kr
Byarna: 11,00 kr