Axelsvik

Fastighet: Binnören 1:1

Ägare: Billerud Karlsborg AB

Detaljplan: Ej detaljplanelagt område men lämpar sig för industriändamål.

Egenskaper

Axelsvik användes som oljehamn som försåg pappersbruket Billerud Karlsborg AB med tjockolja från mitten av 1950-talet fram tills hamnen togs ur drift år 1999.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till det nationella elnätet.
  • Det finns inget närvärmeverk eller annan central värme källa i Sangis/Båtskärsnäs utan fastighetsägarna får själva lösa värmefrågan.
  • Internet: Området är inte anslutet till något bredbandsnät.

Exploatering: Del av området är exploaterat för oljehamn och utskeppning av timmervaror.
Areal: Totalt ca 38 ha varav ca 6 ha är mark.
Miljö: På grund av den tidigare verksamheten på platsen och att ett känt oljeutsläpp på
marken i samband med lastning av olja till en tankbil år 1998 bedöms föroreningsnivån i
marken som stor.

sangis-axelsvik

Karta i Google maps

Visa Axelsvik på en större karta