Båtskärsnäs

Fastighet: Båtskärsnäs 1:228

Ägare: Kalix kommun.

Detaljplan: Beslutsdatum 1993-05-31.

Egenskaper

Det före detta sågverksområdet har en detaljplan som möjliggör byggnader för småindustri i upp till två våningar. Området ligger ca 400 meter norr om byns centrala delar i direkt anslutning till hamnen. Avståndet till E4 är ca 5 km.

Infrastruktur:

  • El, tele och kommunalt VA finns i anslutning till området.
  • Det finns inget närvärmeverk eller annan central värme källa i Sangis/Båtskärsnäs utan fastighetsägarna får själva lösa värmefrågan.
  • Internet: Området är inte anslutet till något bredbandsnät.

Exploatering: Delar är i dagsläget inte exploaterade. Den västra delen av området består av skogsbevuxen råmark. Den östra delen av området består av ett öppet område som används som upplag.
Areal: ca 3 ha.
Miljö: De utpekade områdena för etableringar som är närmast Baskerivägen ligger utanför det område där föroreningar i marken har konstaterats. Det utpekade området för exploatering som ligger centralt i hamnområdet omfattas av den kommande saneringen. En ansökan av statlig finansiering för att sanering av området ska möjliggöras har skickats till Länsstyrelsen för granskning och vidarebefordran till Naturvårdsverket. Det mörkgröna området på kartan är de område där störst markföroreningar påträffats, det ljusgröna området har lite mindre föroreningshalter men omfattas av saneringsplanerna.

sangis-batskarsnas

Karta i Google maps

Visa Båtskärsnäs på en större karta