Sangis

Fastighet: Sangis 31:27

Ägare: Kalix kommun.

Detaljplan: Ej detaljplanelagt område.

Egenskaper

Avstyckad tomt för småindustriändamål. Tomten ligger ungefär 400 m från Sangis centrala
delar med kyrkan och korsningen mot E4.

Infrastruktur:

  • El, tele och kommunalt VA finns i anslutning till området.
  • Det finns inget närvärmeverk eller annan central värme källa i Sangis/Båtskärsnäs utan fastighetsägarna får själva lösa värmefrågan.
  • Internet: IT Norrbottens 100 megabytes fiberkabel mellan Kalix och Haparanda går längs E4 genom Sangis. Det är möjligt att plöja kabel till området. Schablonkostnad år 2013 för att dra fiberkabel är 500 kronor per meter om kabeln dras under en asfalterad väg och 300 kronor per meter om kabeln kan plöjas ner i marken.

Exploatering: Oexploaterat och består av skogsbevuxen råmark.
Areal: ca 3000 m2

sangis

Karta i Google maps

Visa Sangis på en större karta