Bredvikens mötesstation

Fastighet: Näsbyn 31:1, 11:21, 10:10, 12:4 m.fl.

Ägare: Privat.

Detaljplan: Området är ej detaljplanelagt. De områden som är planlagda (blåa områden på kartan) i närheten möjliggör byggnader för industriändamål till antingen 10 meters byggnadshöjd eller 2 våningar. I Bredviken har Trafikverket som en del i Haparandabaneprojektet byggt en mötesstation som fungerar som knutpunkt där den nya Haparandabanan möter den gamla. Området ligger mitt emellan de stora industrierna BillerudKorsnäs AB och industrierna i centrala Kalix. Området ansluter även till vägarna E4, Björkforsvägen, väg 398 till Hedenäset i Tornedalen och Vitvattnetvägen. Detta område är intressant för framtida transportutveckling och skulle kunna lämpa sig för en etablering av en timmer- och godsterminal samt handels- och upplagsplats för timmer och rundvirke.

Egenskaper

Området är beläget ca 5 km öster om Kalix centrum och 800 m från E4. Trafikverket har byggt en mötesstation som kommer att fungera som knutpunk mellan den nybyggda Haparandabanan och den befintliga järnvägen till Karlsborg. Trafikverket har även byggt vägbroar över järnvägen vid mötesstationen för de skogsvägar som passerar spåren.

Infrastruktur:

  • Området närmast Kalix centralort har el, tele och kommunalt VA. Området är inte anslutet till fjärrvärmenätet men ledningen ligger inte längre bort än att det är möjligt att dra en anslutning till området om behov uppstår.
  • Området närmare Bredviken och själva mötesstationen kan anslutas till elnätet.
  • Internet: Området är inte anslutet till något nät. IT Norrbottens 100 megabytes fiberkabel mellan Kalix och Haparanda går längs E4 och det är möjligt att plöja kabel till den sydöstra delen av området. Schablonkostnad år 2013 på att plöja kabel är 300 kronor per meter.

Exploatering: Området är helt oexploaterat och består av skogsbevuxen råmark. Närmare E4 mot Bredviken finns en del åkermark.
Areal:

kalix-bredviken

Karta i Google maps

Visa Bredvikens mötesstation på en större karta