Industriområdet Rudan

Fastighet: Näsbyn 28:3 m.fl.

Ägare: Norrbottens läns landsting äger Näsbyn 28:3. Kalix kommun resterande mark.

Detaljplan: Detaljplanen för de områden som är planlagda (blåa på kartan) möjliggör byggnader för småindustrier på två våningar.

Egenskaper

Området ligger mellan 1 och 3 km norr om Kalix centrum längs med Vitvattnetvägen. I områdets södra ände går Haparandabanan som passerar över Vitvattnetvägen på en bro. Öster om området ligger Kalix avfallsanläggning vilket kan göra området intressant för företag inom återvinning eller liknande miljöinriktning.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
  • Området är inte anslutet till fjärrvärmenätet men ledningen ligger inte längre bort än att det är möjligt att dra en anslutning till området om behov uppstår.
  • Internet: anslutet till Kalixnet som har 100 megabits fiberkabel.

Exploatering: Områdena är oexploaterade och består av skogsbevuxen råmark.
Areal: Det södra området är ca 6 ha. Det norra är ca 7,2 ha.

kalix-rudan

Karta i Google maps

Visa Industriområde Rudan på en större karta