Myrskatan och Terrassen

Fastighet: Näsbyn 8:159, 8:113, 8:12, 8:28, 33:5 m.fl.

Ägare: Marken vid industriområdet Myrskatan, som ligger norr om järnvägen ägs av flera ägare. Kalix kommun äger Näsbyn 8:159 resterande fastigheter är privatägda. Trafikverket äger området söder om järnvägen i industriområdet Terrassen.

Detaljplan: Marken vid Myrskatan är grovplanerad för industriändamål. Planen möjliggör byggnader för industriändamål med en byggnadshöjd på 12 meter.

Egenskaper

Området ligger ca 2 km nordöst om Kalix centrum, omedelbart norr om järnvägen och godsbangården. Området har förbindelse med centrum och E4 via Järnvägsgatan. Myrskatavägen går från området till Järnvägsgatan över en viadukt över järnvägen väster om området. Energivägen ansluter till Järnvägsgatan precis söder om området via en plankorsning med järnvägen.

Infrastruktur:

  • Området är anslutet till el, tele och kommunalt VA.
  • Området är inte anslutet till fjärrvärmenätet men ledningen ligger inte längre bort än att det är möjligt att dra en anslutning till området om behov uppstår.
  • Internet: Området är anslutet till Kalixnet som har 100 megabits fiberkabel.

Exploatering: Myrskatan är oexploaterat och består av skogsbevuxen råmark. I områdets centrala del finns öppen ängsmark. Området på Terrassen består mest av skogsbevuxen råmark förutom den västra delen som används som upplag.
Areal: Markområdet vid Myrskatan är ca 26 ha och Terrassen (söder om järnvägen) är ca 4,7 ha.

kalix-myrskatan-terassen

Karta i Google maps

Visa Myrskatan och Terassen på en större karta